روش محاسبه میانگین در اکسل | توابع و فرمول محاسبه میانگین در اکسل

یکی از راه هایی که میتوان در اکسل محاسبات ریاضی را به راحتی انجام داده بهره گیری از توابع میباشد. تابع Average در اکسل یکی ز توابعی است که برای محاسبه میانگین در اکسل مورد استفاده قرار میگیرد و در این مقاله قصد داریم آموزش تابع AVERAGE در اکسل را به صورت کامل با هم داشته باشیم.

آموزش محاسبه میانگین در اکسل

همیشه محاسب میانگین در امور حسابداری یکی از چالش ها بوده است و در دوران های مختلف از راه های متنوعی برای محاسبه معدل دانشگاه در اکسل، محاسبه میانگین شرطی در اکسل، محاسبه میانگین اعداد اعشاری در اکسل، محاسبه میانگین تاریخ در اکسل و نحوه محاسبه میانگین حساب بانکی در اکسل استفاده میشد.

توابع مختلفی برای محاسبه معدل در اکسل میتوانند مورد استفاده قرار گیرند مانند :

  • AVERAGE
  • AVERAGEA
  • AVERAGEIF
  • AVERAGEIFS

ما در این مقاله نحوه استفاده از توابع مختلف محاسبه معدل در اکسل را به شما اموزش خواهیم داد.https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/1oJjM/vt/frame

تابع AVERAGE محاسبه میانگین در اکسل

برای استفاده از توابع باید فرمول میانگین در اکسل را بدانید و از یک سینتکس خاص برای محاسبه میانگین استفاده کنید.

ساختار کلی استفاده از تابع AVERAGE محاسبه میانگین در اکسل به صورت زیر میباشد:

AVERAGE( number1, [number2], … )

مقادیری که داخل () نوشته میشود به عنوان ورودی های تابع در نظر گرفته میشوند که قرار است معدل آن ها محاسبه شود.

البته باید این نکته را بدانید که ورودی این تابع میتواند به صورت عددی نوشته شود و یا ادرس یک سلول باشد و یا محدوده ای از سلول ها را تعیین کرده و میانگین آنها را محاسبه کرد.

البته در صورتی پیشرفته و حرفه ای شده باشید میتوانید از توابعی که خروجی آن ها یک مقدار عددی باشد به عنوان ورودی AVERAGE استفاده کنید.

نحوه استفاده از تابع AVERAGE در محاسبه میانگین در اکسل

  • محاسبه میانگین سلول های خاص در اکسل

یکی از راه هایی که میتوان از این فرمول استفاده کرد برای محاسبه معدل در خانه های معین در اکسل میباشد.

وقتی شما میخواهید میانگین مقادیر دو سلول را محاسبه کنید باید فرمول زیر را وارد کنید:

AVERAGE(C1,C4)=

شما باید آدرس هر سلولی که میخواهید را به عنوان ورودی وارد کنید که در اینجا c1 و c4 سلول های ورودی هستند.

  • محاسبه میانگین محدوده خاص در اکسل

گاهی ممکن است تعدادی خانه در اکسل مد نظر شما باشد که بخواهید میانگین آن ها را محاسبه کنید در این حالت باید به جای , بین ورودی ها از : بین آدرس مبدا و آدرس مقصد استفاده کنید.

برای مثال فرمول میانگین در اکسل برای محدوده c1 تا c3 ک شامل خانه های 1 و 2 و 3 در ستون c میباشد میانگین را محاسبه میکند.

 AVERAGE(C1:C3)=

  • محاسبه میانگین یک عدد با محدوده خاص در اکسل

اگر میخواهید حاصل مقادیر در محدوده معینی در اکسل را با عدد خاصی جمع کنید و میانگین محاسبه گردد میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید.

 AVERAGE(C1:C2,5)=

در این فرمول حاصل مقادیر سلول های c1 تا c2 را محاسبه کرده و با عدد ۵ جمع میکند و میانگین ۳ عددرا محاسبه میکند.

  • محاسبه میانگین مقدار یک سلول با محدوده خاص در اکسل

برای این کار میتوان از سینتکس زیر استفاده کرد:

AVERAGE(C1:C2,C4)=

در این مثال مقادیر سلول های c1 تا c2 با مقدار عددی خانه c4 جمع شده و میانگین این ۳ خانه محاسبه میشود.

  • محاسبه میانگین خروجی یک تابع با یک سلول خاص در اکسل

AVERAGE(PRODUCT(C1,C2),C4)=

در این مثال تابع PRODUCT حاصل ضرب خانه های معین شده را محاسبه میکند و حاصل را به صورت عددی برمیگرداند. در مرحله بعد تابع AVERAGE حاصل مقدار عددی مرحله قبلی و مقدار موجود در سلول c4 را محاسبه میکند.

SUM(AVERAGE(C1:C3),C4)=

در این مثال هم ابتدا میانگین محدوده c1 تا c3 را محاسبه میکنیم که خروجی یک مقدار عددی میباشد و در نهایت در مرحله بعد خروجی این مقدار با مقدار سلول c4 محاسبه میشود و حاصل به عنوان خروجی نمایش داده میشود.https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/kblSp/vt/frame

تابع AVERAGEA محاسبه میانگین در اکسل

تابع AVERAGEA از دیگر توابی است که برای محاسبه معدل در اکسل مورد استفاده قرار میگیرد.

این تابع میتواند ورودی هایی که صورت متن عددی و یا منطقی باشند را دریافت کند و میانگین آن ها را محاسبه نماید. مهمترین تفاوتی که این تابع با تابع AVERAGE دارد این است که میتواند مقادیر منطقی را به عنوان ورودی قبول کند.

مقادیر منطقی منظور این است که مثلا FALSE یک مقدار منطقی است که در این تابع این مقدار منطقی را به عنوان 0 در نظر میگیرد و مقدار منطقی TRUE را به عنوان 1 در نظر میگیرد.

به این ترتیب شما میتوانید از سینتکس زیر برای این فرمول میانگین در اکسل استفاده کنید.

AVERAGEA(B2:B13)=

در این محدوده سلول های B2 تا B13 هرچه مقدار منطقی وجود داشته باشد با یکدیگر جمع میشوند و از آن ها میانگین گرفته میشود.

پس میتوان تا اینجای مقاله این نتیجه گیری را کرد که اگر رشته ای از اعداد و مقادیر منطقی داشتید میتوانید از تابع AVERAGEA برای محاسبه متینگین در اکسل استفاده کنید. اگر تمام سلول ها دارای مقادیر عددی هستند میتوانید از تابع AVERAGE نیز استفاده کنید.

تابع AVERAGEIF محاسبه میانگین در اکسل

اگر میخواهید با شریط خاصی میانگین محده معینی در اکسل را محاسبه کنید میتوانید از این تابع استفاده نمایید.

سینتکس تعریف این تابع به صورت زیر میباشد:

AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])=

range یکی از آرگومان هایی است که در تعریف این تابع باید حتما از آن استفاده کرد و معرفی کننده محدوده ای است که قرار است شرط میانگین در آن محدوه بررسی و محاسبه شود میباشد.

criteria آرگومان دیگری است که باید حتما در تعریف اینن تابع مورد استفاده باشد و بیان کننده شرط است که میتواند عددی و یا عبارتی باشد.

average_range یکی از آرگومان های اختیاری است که در این تابع از آن ها استفاده میشود و بیان کننده محدوده ای است که قرار است میانگین آن ها محاسبه شود. در صورتی که این آرگومان حذف گردد از مقادیر ارگومان range استفاده میشود .

در این قسمت برای استفاده از این فرمول میانگین در اکسل مثالی را قرار داده ایم:

AVERAGEIF(B2:B13,”>300″)=

در این فرمول همان طور که مشاهده میکنید محدوده شرط و محدوده میانگین یکی است.

نتیجه فرمول بالا تصویر زیر خواهد بود :

تابع AVERAGEIF محاسبه میانگین در اکسل

AVERAGEIF(A2:A13,”=J*”,B2:B13)=

این فرمول هم مثال دیگری است که میانگین در محدوده B محاسبه میشود و رشته هایی که در ستون A به صورت معادل قرار گرفته اند و با حرف Jشروع شده اند شرط محاسبه میانگین است.

همان طور که در تصویر مشاهده میکنید سلول های A2، A7 و A8 سلول هایی هستند که شرط در آن ها رعایت شده است و به همین دلیل مقادیر سلول های B2، B7 و B8 برای میانگین گرفتن مورد بررسی قرار میگیرند.

تابع AVERAGEIF محاسبه میانگین در اکسل

تابع AVERAGEIFS محاسبه میانگین در اکسل

از دیگر توابعی که میتوان از آن برای محاسبه میانگین اکسل استفاده کرد تابع AVERAGEIFS میباشد. رد این تابع میتوان به جای یک شرط از شروط متفاوت استفاده کرد.

سینتکس استفاده از این تابع به صورت زیر میباشد :

AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,

criteria2])

average_range در این تعریف تابع این به معنی میباشد که اگر شرط برقرار باشد میانگین برای محدوده تعیین شده در این قسمت محاسبه میشود.

criteria_range1 محدوده شرط اولی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

criteria1 شرط اول است که برای محدوده criteria_range1 مورد بررسی قرار میگیرد.

اولین شرط اجباری است و باید نوشته شود و شرط های بعدی باید به صرت جفت جفت به این صورت معرفی شوند.[criteria_range2, criteria2]

برای مثال در فرمول زیر را در نظر بگیرید.

AVERAGEIFS(D2:D13,B2:B13,”>300″,C2:C13,”>400″)=

در این فرمول ستون D به عنوان ستونی است که باید میانگین محاسبه شود در صورتی که شروط در ستون های B و C همزمان برقرار باشد.

در صورتی که سلول معادل در ستون B دارای مقدار بیشتر از 300 داشته باشد و ستون C مقادیر بیشتر از 400 داشته باشد و در ستون D هر دو شرط برایشان برقرار باشد میانگین محاسبه میگردد.

در ستون D شرط برای سلول های D5، D8 و D11 برقرار است و به این ترتیب میانگین برای این سلول ها محاسبه میشود.

به عبارت دیگر اول بررسی میشود که چه سلول هایی همزمان در ستون B مقدار بیشتر از 300 دارند و چه سلول هایی در ستون C مقدار بیشتر از 400 دارند و چه ستون های معادلی هر دو شرط را با هم دارند بررسی میگردد و برای این شرط در ستون سلول های معادل در نظر گرفته میشوند و میانگین آن ها محاسبه میشود.

جمعبندی

ما در این مقاله تلاش کردیم میانگین شرطی در اکسل و میانگین اعداد اعشاری در اکسل را بااستفاده از توابع مختلف توضیح دهیم.

سوالات متداولمحاسبه میانگین در اکسل چگونه اجام میشود؟

برای محاسبه میانگین میتوان از توابع استفاده کرد. شما میتوانید میانگین سلول های خاصی در اکسل را محاسبه کنید و یا در صورت مسئله خود میانگین محدوده خاصی در اکسل را محاسبه نمایید.از چه توابعی برای محاسبه میانگین در اکسل استفاده میشود؟

از توابع AVERAGE و AVERAGEA و AVERAGEIF و AVERAGEIFS به ترتیب برای محاسبه میانگین و معدل در اکسل استفاده میشود و شما میتوانید بنا بر نیاز مسئله از توابع تک شرطی و چند شرطی برای این موضوع استفاده نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.