ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم | تفسیر ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به این که شاید برای محاسبه مالیات حقوق، ابهاماتی وجود داشته باشد در این مقاله اموزش کامل ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به علاوه نحوه محاسبه آن برای شما عزیزان قرار داده شده است.

ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم 

مطابق با ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های درمانی پرداختی هر مودری بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط  این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی و یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنان چه به تایید وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسه های بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درامد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توان بخشی آن ها نیز قابل کسر از درامد مشمول مالیات معلول و یا بیمار و یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

تفسیر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم مربوط به معافیت های پزشکی پرداخت مالیات می باشد که البته موارد زیر باید در آن در نظر گرفته شود:

  • هزینه ها باید به تایید بیمارستان تحت نظر وزارت بهداشت برسند.
  • حق بیمه پرداخت شده به موسسه های بیمه جزو هزینه های قابل قبول است.
  • بیمه های عمر و زندگی شامل مالیات بر ارزش افزوده هستند.
  • در بیماری های صعب العلاج به جز پوشش هزینه های درمانی هزینه های توان بخشی نیز از ماخذ مالیاتی کسر می شوند.
تفسیر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم

نحوه محاسبه ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه شماره ۱۰۰۸۱/۴۰۰۶-۳۰/۴ در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۱ درباره نحوه محاسبه ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر را یاداور می گردد:

  • کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیری (به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد)از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمولاًبه صورت ماهیانه صورت می پذیرد،توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق،کسور یاد شده را منظور نمایند.
  • کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاًبا کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق،تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
  • چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند،در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی مؤسسه بیمه به آن،نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند.
نحوه محاسبه ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم
  • مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج،پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷رابنمایند.
  • کسر هزینه های مقرر در ماده ۱۳۷ در خصوص مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که دراین صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

معافیت ماده 137 مالیات حقوق

طبق بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کم کردن دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسه های بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کم کردن کل سهم حق پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درامد حقوق آن ها و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی ربط مالیات متعلق آن را محاسبه نمایند. البته حق بیمه عمر پرداختنی بابت بیمه عمر پرسنل معاف از مالیات نیست.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.